Eric Ken Shinseki

“If you dislike change, you’re going to dislike irrelevance even more.”